Category Archives: Egyéb

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendeletalapján

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendeletalapján

A 2020. május 18-án hatályba lépő, vészhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése értelmében az engedélyköteles tevékenység – az e rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az 5. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályifeltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt. A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül a Korm. rendelet tekintetében az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján,valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Az Ebesi Polgármesteri Hivatal felé elektronikus bejelentését a következő e-mail címen teheti meg:

bejelentes.ebes@t-online.hu

A beérkező bejelentésről a rendszer az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

A fenti szabályok az alábbi ügyekben NEM alkalmazhatók:
1. Anyakönyvi engedélyezés
2. Vezetékjog engedélyezés
3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
4. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
5. Földügyi és földforgalmi eljárások
6. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
7. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
8. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések
9. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat-és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások

Ebes, 2020.május 17.

Dr. Morvai Gábor, jegyző

Családsegítő állás

Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatója

a Közlakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet

 

Családsegítő

munkakör betöltésére

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, várhatóan két évig tartó közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye: 4211 Ebes, Rákóczi u. 13.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: Szociális, mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára szociális segítőmunka biztosítása. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szociális képesítés, vagy bármely, a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítési követelménynek való megfelelés
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
 • kiváló szintű, felelősségteljes, önálló munkavégzés és kommunikációs készség, pontosság
 • szociális érzékenység, empátia, jó problémamegoldó képesség, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • bizonyítványok, oklevelek másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§-ban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn vele szemben.
 • Büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton (Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona, 4211 Ebes, Rákóczi u. 7-9.)
 • Elektronikus úton (postmaster@ebes-gondozasi-kozpont.t-online.hu)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Andrásné intézményvezető nyújt, a

06- 52/565-071 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 20.

A munkakör betöltésének időpontja: 2020. június 2.

A döntés eredményéről minden pályázót értesítünk.

Védelmi intézkedések utolsó frissítés: 2020. 06. 18.

Tisztelt Ebesiek!

2020. június 17-én kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, amelynek következtében a korábban elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésre került. Alább a koronavírus elleni védekezés korábbi védelmi intézkedéseiről szóló tájékoztató található, amelyeknek jelentős része a veszélyhelyzetet megszüntető törvénnyel hatályát veszítette. Kérjük, hogy a tájékoztató elolvasása során legyen figyelemmel arra, hogy 2020. június 18. napjától első sorban a fenti törvényben foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekintetni!


 

A veszélyhelyzet időszaka alatt hatályban lévő intézkedések:

A korábban bevezetett kijárási korlátozás helyébe 2020. május 4-én új, enyhébb védelmi intézkedések léptek. A védelmi intézkedések újabb ütemével kapcsolatos szabályok 2020. május 18-tól hatályosak. A szabályokat az alábbiakban foglaljuk össze. Mivel a védekezéssel kapcsolatos jogszabályok folyamatosan módosulnak, az aktuális információkért kérjük látogassák meg a koronavirus.gov.hu hivatalos kormányzati információs oldalt.

Jogszabályok:

168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekről (hatályos 2020. május 4-től)

207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések következő üteméről (hatályos 2020. május 18-tól)

A legfontosabb rendelkezések:

• Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.
• Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
• A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok, szabadtéri játszóterek is látogathatók.

Idős honfitársainkra vonatkozó különleges védelmi intézkedések:

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személyek tartózkodhatnak.

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések:

• Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

• A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

• A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
• A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
• A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.
• A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról az üzletek, strandok, szabadtéri múzeumok stb. üzemeltetője köteles gondoskodni!
• A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

Sportrendezvényekre vonatkozó szabályok:

• Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
• a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.
A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
• A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.
• A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések

A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett. A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak.

A családi rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. 2020. június 1. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható. A családi rendezvény során a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

Noha ezek a szabályok enyhítést jelentenek a korábbi előírásokhoz képest, továbbra is azt kérem, hogy lehetőség szerint törekedjünk a személyes kontaktusok csökkentésére, mert a fertőzés terjedése ellen úgy tehetünk a legtöbbet, ha a lehetőségekhez mérten kerüljük a tömeget, betartjuk a megfelelő távolságot, és kiemelt figyelmet fordítunk idős honfitársaink védelmének. Ebesen a lakosság eddig is fegyelmezett, szabálykövető magatartást tanúsított, amiért mindenkit köszönet illet, igazolt fertőzés a településen továbbra sincs, tegyünk azért, hogy ez lehetőleg így is maradjon, vigyázzunk egymásra!

Szabóné Karsai Mária

polgármester

Ebesi Hírlap, 2020. április

Megjelent az Ebesi Hírlap 2020. áprilisi száma, amely letölthető a következő linkről:

Ebesi Hírlap, 2020. április

 

vágányzár

 

 

2020. május 2-től 2020. május 3-ig
Monor – Pilis állomások között

2020. május 04-től 2020. május 07-ig
Kaba – Hajdúszoboszló állomások között

2020. május 04-től 2020. május 07-ig
Kaba – Hajdúszoboszló

2020. május 04-től 2020. május 07-ig
Kaba – Hajdúszoboszló
120_Kaba-Hajduszoboszlo_0504-0507.pdf

2020. május 04-től 2020. május 07-ig
Kaba – Hajdúszoboszló

2020. május 2-től 2020. június 19-ig
a 100 Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony

2020. május 04-től 2020. május 07-ig
Kaba – Hajdúszoboszló állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a
110 Debrecen – Nyírbátor – Mátészalka

2020. május 04-től 2020. május 07-ig
Kaba – Hajdúszoboszló állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a
108 Debrecen – Füzesabony vasútvonalon

2020. május 04-től 2020. május 07-ig
Kaba – Hajdúszoboszló állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a
105 Debrecen – Nyírábrány vasútvonalon

2020. május 04-től 2020. május 07-ig
Kaba – Hajdúszoboszló állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a
100c Miskolc – Szerencs – Nyíregyháza vasútvonalon

2020. május 2-től 2020. május 3-ig
Monor – Pilis állomások között
végzett pályakarbantartási munkák miatt a
100a Budapest-Nyugati – Szolnok vasútvonalon

2020. május 2-től 2020. május 3-ig
Monor – Pilis állomások között
végzett pályakarbantartási munkák miatt a
100 Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony
vasútvonalon

2020. május 04-től 2020. május 07-ig
Kaba – Hajdúszoboszló állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a
100 Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony
vasútvonalon

Agrárminisztérium és a NÉBIH sajtóközleménye

Hirdetési felülettel segíti a helyi termelőket az Agrárminisztérium és a Nébih

Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a nehéz helyzetbe került magyar termelők értékesítési lehetőségei. A felület elindításának első lépéseként a termelők regisztrációját várják, ami egy egyszerű űrlap kitöltésével megtehető a hivatal https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalán.

A koronavírus járvány miatt a helyi termelők többsége nehéz helyzetbe került: egyre több piac zárja be kapuit, más értékesítési felület hiányában pedig a termelők nehezen találnak vevőt terményeik, termékeik számára. Az Agrárminisztérium folyamatosan keresi a lehetőségeket e nehézségek megoldására. Az elmúlt hetekben többek között szorgalmazták a piacok megfelelő óvintézkedések mellett történő újranyitását, de a vendéglátók és közétkeztetők figyelmét is felhívták a helyi termékek előnyeire – emlékezetett az államtitkár.

A magyar termelők segítésének egyik új eleme a „termelő kereső” felület elindítása. Az érdeklődő őstermelők és kistermelők a https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalon érhetik el a regisztrációhoz szükséges űrlapot. Nevük és elérhetőségeik mellett az általuk kínált főbb terméktípusokat, valamelyik szakmai azonosítójukat kell megadniuk, továbbá, hogy vállalnak-e kiszállítást. A vásárlók, azaz a lakosok és szolgáltatók (kereskedők, vendéglátók, étkeztetők) a későbbiekben ugyanezen oldalon tájékozódhatnak arról, hogy kik és mit kínálnak eladásra a környékükön. A kereshető adatbázis mellett az adatok térképen is megjelennek, még könnyebbé téve a böngészést.

Zsigó Róbert államtitkár kiemelte, hogy az értékesítés folyamatában az agrártárca és a Nébih nem vesz részt, a felülettel kizárólag a kapcsolatfelvétel lehetőségét szeretnék segíteni a lakosság, a szolgáltatók és a helyi termelők között. A helyi termék választása ugyanis mindenki számára előnyös. A vásárlók közvetlen környezetükben, így fenntarthatóbb módon juthatnak kiváló minőségű, magyar alapanyagokhoz, élelmiszerekhez. Vásárlásukkal pedig támogatják a nehéz helyzetbe került helyi termelőket, akik így tovább folytathatják értékes munkájukat.

AM Sajtóiroda

FRISSÍTVE! – Járványügyi intézkedés miatt zárva tart a Gyógyszertár

FRISSÍTVE 2020. április 1-jén

Április 2-tól (csütörtök) április 9-ig újra kinyit a Gyógyszertár. A napi nyitva tartás 13:00 – 15:30 között lesz. Arra kérünk mindenkit, hogy ha lehet akkor csak a legszükségesebbekért menjenek, hogy a nyitva tartás rövidsége miatt a sürgős gyógyszereket ki tudják adni.

Április 10-től április 14-ig jelen információink szerint az előzetesen közölteknek megfelelően ZÁRVA lesz a patika.


 

a március 30-án megjelent hír:

Tisztelt Ebesi Lakosok!

A Gyógyszertár vezetőjének értesítése alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy a Gyógyszertár 2020. április 14. napjáig járványügyi intézkedés miatt zárva tart. Az intézkedés oka, hogy egy koronavírussal fertőzött beteg (nem ebesi!) kontaktus kutatása során közeli kapcsolatot találtak az egyik dolgozóval.

Ez nem jelenti azt, hogy bárki a Gyógyszertár dolgozói közül beteg, de az ilyenkor irányadó protokoll szerint kötelezően be kell tartani a 14 napos karantént a dolgozóknak.

A zárva tartás ideje alatt a közeli települések gyógyszertáraihoz fordulhatnak az ebesiek.

Azok a 65 év feletti lakosok, akik számára a gyógyszereik kiváltása ezen időszak alatt nehézséget okoz, és nincs olyan hozzátartozójuk vagy ismerősük, akik ebben segíteni tudnak számukra, munkaidőben az 52/565-071-es, vagy a 30/630-3079-es számon kérhetik az Önkormányzat segítségét.

Ebesen tudomásunk szerint továbbra sincs igazolt koronavírusos eset.

Kérjük, hogy a továbbiakban is tartsák be a járvány megelőzése érdekében hozott szabályokat.

Szabóné Karsai Mária

polgármester

Kéményseprés – 2020. évi társasházi sormunka átütemezése

Korábban a témában megjelent hír: http://www.ebes.hu/kemenysepres-tarsashazak-eves-sormunkaterve/

Kijárási korlátozás 2020 március 28-tól

Tisztelt Ebesiek!

2020. június 17-én kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, amelynek következtében a korábban elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésre került. Alább a koronavírus elleni védekezés korábbi védelmi intézkedéseiről szóló tájékoztató található, amelyeknek jelentős része a veszélyhelyzetet megszüntető törvénnyel hatályát veszítette. Kérjük, hogy a tájékoztató elolvasása során legyen figyelemmel arra, hogy 2020. június 18. napjától első sorban a fenti törvényben foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekintetni!


 

A veszélyhelyzet időszaka alatt hatályban lévő intézkedések:

 

FRISSÍTVE (2020. 05. 01.): A Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete 2020. május 4. napjától új, számos enyhítést tartalmazó szabályt vezetett be vidéken. Az új szabályok itt találhatók: http://www.ebes.hu/kijarasi-korlatozas-enyhites-majus-4-tol/

A korábbi szabályok (2020. március 28-tól május 3-ig):

Tisztelt Ebesiek! A 2020. március 28. napjától elrendelt kijárási korlátozás határozatlan időre meghosszabbításra  került! A részletes szabályokat a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet tartalmazza, amelynek lényegét az alábbiak szerint foglaltuk össze:

▶️Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 1,5 méter távolságot tartani. (tömegközlekedés során is alkalmazni kell az előírást!)

▶️Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

▶️A lakóhely, tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak ALAPOS INDOKKAL kerülhet sor!

❗️ALAPOS INDOKNAK MINŐSÜLŐ ESETEK❗️

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

az egyéni szabadidősport tevékenység szabadidős célú gyalogos közlekedés a lentebb írtak betartásával,

 a házasságkötés és a temetés szűk családi körben

a napi fogyasztási cikkek értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papír terméket árusító) üzletben a (továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás

az állateledelt takarmány forgalmazó üzletben történő vásárlás

a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

a gyógyszert, a gyógyászati segédeszköz forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt gyógyszertár) történő vásárlás,

az üzemanyagtöltő állomás felkeresése,

a dohányboltban történő vásárlás,

a fodrász manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

a szállítási, tisztítási és higiéniai szolgáltatások igénybevétele,

a gépjármű- és kerékpárszerviz a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
a szülői jogok és kötelezettségek,

a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

❗️Egyéni szabadidős sporttevékenységek, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a településekre belterületén – lehetőség szerint a zöld területeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább másfél méter távolságot kell tartani.❗️

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9:00 és 12:00 között látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9:00 óra és 12:00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a honvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a rendőrségről szóló törvény szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközt a szükségesség és arányosság követelménye betartásával a törvényben meghatározott módon

A rendeletben foglaltak be nem tartása 5000.-Ft-tól 500.000.-Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal szankcionálható.

Forrás: kormany.hu
A rendelet elérhetősége: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218750.381553

Üzemszünet értesítő

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie (süti) tájékoztató

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy más típusú eszközén (pl. smartphone, tablet). Cookie fájlok többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Általában tartalmazzák a weboldal megnevezését, amelyről származnak, illetve érvényességi idejét és értékeit. A következő látogatáskor a böngésző a cookie adatokat már automatikusan beolvassa. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat, az általunk felhasznált cookie-k nem károsítják az Ön számítógépét.

Böngésző-beállítások módosítása

A legtöbb böngésző lehetőséget ad a cookie-k használatának szabályozására. Erről az alábbi oldalakon találhat további információt:

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

További információ a cookie-król általában, illetve a cookie-k használatáról és azok törléséről az alábbi honlapokon található: www.aboutcookies.org vagy www.allaboutcookies.org.

A weboldal az alábbi cookie-t használja az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni:

Név: PHPSSID

Weboldal: http://ebes.t4terv.hu/index.php/view/map

Leírás: Nélkülözhetetlen az oldal működéséhez, nem tartalmaz személyes adatot. Automatikusan törlődik a munkamenet lejártával.

Név: euCookies

Weboldal: http://ebes.hu

Leírás: Oldal működéséhez szükséges, nem tartalmaz személyes adatot. Lejárat a munkamenetet követő 30 nap.

Bezárás