Önkormányzat Információs Portál

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

Közérdekű Adatok

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 

                      

Cím: 4211 Ebes, Rákóczi út 7-9.
Központi Telefon: 52/565-071, 52/201-689
Idősek Otthona telefon: 52/445-174
E-mail: postmaster@ebes-gondozasi-kozpont.t-online.hu; ebesidosek@gmail.com

Intézményvezető: Erdei Andrásné

Az intézmény tevékenységi köre:

 • bentlakásos idősek otthona
 • étkeztetés,
 • házi segítségnyújtás,
 • nappali ellátás – idősek klubja,
 • családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat
 • tanyagondnoki szolgálat

1. Idősek Otthona

Az Idősek Otthona szolgáltatás 2019. november 15. napjával kezdte meg működését. Az intézmény minden igényt kielégítő, a 21. század elvárásainak megfelelő kialakításával Ebesen egy átlagot jelentősen meghaladó színvonalú bentlakásos intézmény valósult meg. Az egy-, két- és háromágyas lakóegységek bútorozottak, saját vizesblokkal rendelkeznek, méretükben és kialakításukban is messzemenő szempont volt a bentlakók maximális komfortjának és szakszerű gondozásának biztosítása. A szolgáltatás célja, hogy az előrehaladott kor és betegségek ellenére növeljük az ellátottak önálló képességeit azért, hogy megtartsák autonómiájukat, pszichés – szomatikus egyensúlyukat, emberi méltóságukat. Az ellátottak életminőségének fenntartása, esetleges szellemi és/ vagy fizikai leépülésük folyamatának lassítása. Részükre megfelelő bánásmód, szükségleteiknek és állapotuknak megfelelő ellátás, ápolás, gondozás biztosítása.
Az Idősek Otthona biztosítja az ellátottjai részére az egészségügyi ellátást, mentális gondozást, gyógyszer-, valamint gyógyászati segédeszköz beszerzést. Biztosítja továbbá az egészségi és pszichés állapotnak megfelelő ápolást, gondozást, foglalkoztatást, mentálhigiénés ellátást, az emberi és állampolgári jogok érvényesítését. Bővebb információ az Idősek Otthonáról a fenti elérhetőségeken Eredei Andrásné intézményvezetőtől, vagy Gali Mónika vezető főnővértől kérhető.

2. Étkeztetés

A szociális étkeztetést az intézmény meleg ebéd biztosításával látja el, melyet az ebesi Arany Oroszlán étterem és Panzió konyhája biztosítja az igénybe vevők részére, ahol kulturált körülmények között fogyaszthatják el az ebédet helyben, vihetik el, illetve tiszteletdíjas gondozónők szállítják le lakásra az ellátást igénybevevők részére. Az étkeztetésért személyi térítési díjat kell fizetni, melyet az intézményvezető állapít meg az ellátást igénybe vevő részére.

3.Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk, azokról a személyekről, akik egészségi állapotuk, koruk miatt az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A gondozás a napi 4 órát nem haladhatja meg. Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni.

4. Nappali ellátás: Idősek Klubja

Az Idősek Klubja a saját otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, az étkezésre, társas kapcsolatok és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Az intézmény biztosítja:

 • a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, vasalására szolgáló helyiségeket.
 • Reggelit, meleg ebédet biztosítunk igény szerint, melyet kulturált körülmények között fogyaszthatnak el az ellátást igénybe vevők.
 • A közösségi helyiségben lehetőségük van televíziót nézni, rádiót és zenét hallgatni, kézimunkázni, sajtótermékeket és könyveket olvasni, illetve – ha erre igény van – a gondozónő felolvasást tart.
 • Kártya- és más társasjátékok biztosításával változatossá tehető a szabadidő. Szükség esetén a gondozónő segíti és szervezi az egészségügyi alap- és szakellátásokhoz való hozzájutást.
 • Hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtunk, felvilágosító előadásokat és tanácsadást szervezünk az egészséges életmóddal, illetve a leggyakoribb időskori betegségekkel kapcsolatban.
 • A lelki problémák megoldására a szabadidő hasznos eltöltése is kedvező hatással van. Ezért igyekszünk több ilyen tevékenységet biztosítani, és rávezetni az ellátottakat, hogy ezeket vegyék igénybe. Az idős korban is nagyon fontos a hasznos tevékenység, amely az önbecsülést fokozza.

Az elfoglaltsággal, jó programmal a következőket érhetjük el:

 • az adott problémáról eltereljük a figyelmet,
 • lehetőséget adunk új ismeretek megszerzésére,
 • szórakozáshoz juttatjuk az ellátottakat.

Gondoltunk azokra az aktív nyugdíjasokra is, akik csak egy-egy programot szeretnének igénybe venni. Ezért új klub foglalkozásokat kínálunk leendő klubtagjaink részére. A tavaly augusztusban elkezdődött új programok iránt egyre nagyobb az érdeklődés, a meridián tornára több mint 20 fő jár rendszeresen.

Programjaink:

 • Meridián torna minden csütörtök délután 15 órától,
 • Tea-délutánok szervezése – fő tevékenységként a gyógynövények ismertetése, használata, fogyasztása
 • Régi ételeink – az idősek megszólítása, a régi ételeinkről receptek gyűjtése, a receptek kipróbálása a Falu kemencéjében
 • Tokajba szabadtéri operett előadás szervezése augusztus hónapban
 • Kirándulások szervezése

A nappali ellátásokat ingyenesen lehet igénybe venni. Személyi térítési díjat a reggeliért és az ebédért kell fizetni, melyet az intézményvezető állapít meg az ellátást igénybe vevők részére. A rendezvényeken, kirándulásokon, egyéb programokon az önköltséget kell megfizetni.

5.Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Ebes Község Önkormányzata az Alapszolgáltatási Központ keretein belül működteti a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatot, mely a Rákóczi utca 13. szám alatt vehető igénybe.

Az ügyfélfogadások ideje:

Hétfő: 8.00-12.00  és 13.00-15.00
Kedd: Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00
Csütörtök: 13.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00

Elérhetőségek:

Telefon: (52) 788 494, (52) 788 495
Fax: (52) 788 495
E-mail: gyejosz.ebes@gmail.com

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásaink:

 • Információs tanácsadás: felvilágosítást adunk eljárási rendekről, jogszabályokról, intézmények szolgáltatásairól, azok igénybevételéről.
 • Szociális ügyintézés: a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése, kérvények megírása, adatlapok nyomtatása, illetve azok kitöltése, közüzemi díjakkal kapcsolatos ügyintézés.
 • Hivatalos ügyekben való közreműködés (gyermektartásdíjra, kapcsolattartásra, gyermekelhelyezésre vonatkozó ügyintézés kapcsán).
 • Tanácsadás családon belüli konfliktusok megoldásának elősegítése – különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás – esetében, gyermeknevelési problémák kezelésében, az iskolai nehézségek megoldásában.
 • Jogi tanácsadás: a családsegítőkkel történő időpont egyeztetése után, Dr. Kovács Brigitta fogadja az ügyfeleket a Polgármesteri Hivatal (4211 Ebes Széchenyi tér 1.) épületében.
 • Pszichológiai tanácsadás: a családsegítőkkel történő időpont egyeztetése után, Sarkadi Orsolya pszichológus fogadja az ügyfeleket a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Rákóczi u. 13.) közösségi termében.
 • Álláslehetőségek figyelemmel kísérése.
 • Preventív jellegű programok szervezése iskolások részére.
 • Iskoláskorú gyermekek számára szervezett Tákolda kézműves foglalkozás.
 • Ruhaosztás: a lakosság által felajánlott ruhaneműk szétosztásával lehetőség szerint (de legalább havonta) kerül megszervezésre a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat közösségi termében, melynek pontos időpontja előzetesen kifüggesztésre kerül az intézményünk, valamint a község hirdetőtábláján. Továbbá ezzel párhuzamosan folyamatosan gyűjtjük és osztjuk szét a különböző adományokat (játékok, könyvek, iskolai tankönyvek, élelmiszerek, bútorok, egyéb használati tárgyak stb.) a rászorulók között.

6.Tanyagondnoki Szolgáltatás

A szolgáltatás célja:

A külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A tanyagondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

 • Közreműködés házi segítségnyújtásban napi rendszerességgel
 • Folyamatos közreműködés közösségi és szociális információk szolgáltatásában
 • Közreműködés egyéb alapszolgáltatások igénybevételében
 • Háziorvosi, fogorvosi rendelésre szállítás igény szerint
 • Gyógyszerkiíratás, kiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása
 • Egyéb gyermekszállítás
 • Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek rendszeres szervezése, segítése
 • Egyéb hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása napi rendszerességgel
 • Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés napi rendszerességgel

A szolgáltatás igénybevételének módja:

 • A lakosok szolgáltatás iránti igényeiket a tanyagondnoknál, a családsegítőknél, a Polgármesteri Hivatalban, az Alapszolgáltatási Központban, személyesen vagy telefonon jelezhetik.
 • A feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ.
 • A tanyagondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor ügyelni kell arra, hogy az időb
 • Közreműködés a szociális étkeztetés biztosításában, napi rendszerességgel
 • en is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapellátási feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjának figyelembe vételével kell dönteni.
 • A tanyagondnoki szolgáltatás jogszabályban meghatározott szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes.

A tanyagondnok neve: Miklós Ferenc Levente

Telefonszáma: 06/30 269-4-268

www.ebesitv.hu

Archívum