Önkormányzat Információs Portál

Felhívás

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI

FELHÍVÁS

A településképi rendelet módosításának munkaközi szakaszához

 

Ezúton tájékoztatom a lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Ebes Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) alapján megindította a településképi rendeletének módosítási folyamatát.

A tervezett településképi módosításokat elsősorban a magasabb rendű jogszabályi változások indokolják, valamint az építésügyi feladatellátás során felmerült problémák orvoslása miatt szükséges. A rendelet-tervezete elkészült, melynek dokumentumai megtekinthetők a www.t4terv.hu/tervek/ebestkr2022/ honlapcímen.

 

A fenti dokumentumok véleményezéséhez, a nyilvánosság biztosításának érdekében az érintettek részére az Önkormányzat a hivatkozott jogszabály (Kr.) 29/A § (2),(3) bekezdései alapján az Önkormányzat partnerségi egyeztetést hirdet meg.

 

Az egyeztetés lebonyolítására

„a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról” szóló 2021. évi XCIX. tv. előírásai szerint kerül sor (kivonat a törvényből):

„156. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet] 2022. június 30-ig az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

  1. § (1) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettől eltérően

[…] b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a javaslatkérést, a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,

  1. c) a tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, […]

(2) Elektronikus útnak minősül

  1. a) az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató,…”

A 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 78.§-a szerinti átmeneti rendelkezések figyelembe vételével a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti eljárásrend alkalmazandó a fenti tv. által rögzítettek szerint.

 

Fentiek alapján a módosítás-tervezettel kapcsolatosan kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek 2022. április 15-ig (15 nap) elektronikusan a hivatal@ebes.hu címre eljuttatva.

 

Ebes, 2022. március 31.

Ebes_TKR_parnersegi_20220331

www.ebesitv.hu

Archívum