Önkormányzat Információs Portál

Jegyző pályázat

Ebes Községi Önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Ebesi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Széchenyi tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok, hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Ebesi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II.24.) Ör. számú rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Felsőfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 247. §-ában meghatározott képesítési követelmények ,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, továbbá legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, figyelemmel a 2011. évi CXCIX. törvény 247. §-ában foglaltakra.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 5. sz. mellékletére; iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 •       Nyilatkozat arról, hogy – a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez; – a pályázó kinevezése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését; – a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt; – kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •       Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Karsai Mária polgármester nyújt, a +36 52 565 048, 112. mellék vagy +36 30 948 0481 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (4211 Ebes, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/5390/2022 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

vagy

 •       Elektronikus úton Szabóné Karsai Mária polgármester részére a hivatal@ebes.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Ebesi Polgármesteri Hivatal, Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a tisztség betöltéséről a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 7.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=iknh7ij5f1

www.ebesitv.hu

Archívum